Logo BIP

Statut biblioteki

Załącznik do uchwały Nr XX/96/05

Rady Gminy Bartniczka

Z dnia 26 kwietnia 2005 roku

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BARTNICZCE

 

I.         Postanowienia ogólne

 

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce zwana dalej „Biblioteką" jest samodzielną instytucją upowszechniania kultury i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85,poz. 539 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 110, póz. 721 z 1997r., z późniejszymi zmianami),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13,poz.74 z 1996r., z późniejszymi zmianami),

4. Niniejszego statutu.

§2

1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Bartniczka.

3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Bartniczce .

4. Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar gminy Bartniczka.

5. Biblioteka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

§3

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna  i Książnica Miejska w Toruniu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy.

 

 II.       Cele i zadania

§4

1. Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Bartniczka oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

2. Przedmiotem działania Biblioteki jest:

1) zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa,

2) wspomaganie systemu edukacji narodowej,

3) pomnażanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy Bartniczka,

4) współpraca z innymi bibliotekami w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz z instytucjami kultury w zakresie promocji Gminy.

 

§5

 Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Zakup, gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnienie zbiorów czytelnikom, poprzez ich wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz informacyjni-bibliograficznej oraz gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentujących dorobek gospodarczy, kulturalny, oświatowy i naukowy gminy.

4. Popularyzacja książek, czytelnictwa i innych dziedzin kultury.

5. Organizacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

6. Współpraca z innymi bibliotekami w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami i porozumieniami.

7. Udzielanie podległym filiom pomocy merytorycznej i organizacyjnej, koordynowanie działalności usługowej filii na terenie gminy.

8. Archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego gminy .

9. Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.

 

§6

Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ramach

posiadanych środków finansowych.

 

III. Organizacja Biblioteki

§7

Biblioteką kieruje kierownik, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 

§8

Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§9

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności  podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni   specjaliści z różnych dziedzin .związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

 

§10

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje, określone szczegółowymi przepisami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są według zasad wynagradzania pracowników instytucji upowszechniania kultury, na podstawie własnego regulaminu wynagradzania.

 

§11

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię .filie biblioteczne punkty , a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. W ramach biblioteki działaj ą następujące filie:

Filia w Jastrzębiu Filia w Radoszkach

 

§12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

 

§13

Przy bibliotece może działać rada biblioteczna lub koło przyjaciół biblioteki jako organy doradcze i opiniodawcze , do zadań których należy:

1) opiniowanie aktów prawnych dotyczących biblioteki,

2) koordynowanie przedsięwzięć bibliotecznych,

3) stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków rozwoju biblioteki,

4) opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju biblioteki,

5) okresowa ocena działalności biblioteki i skuteczności polityki bibliotecznej.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§14

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a także może być finansowana z dochodów własnych ,darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

 

§15

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji  upowszechniania kultury. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

§16

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 

V.   Postanowienia końcowe

 

§17

Biblioteka używa pieczątki w brzmieniu: „Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce".

 

§18

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§19

Statut wchodzi w życie   z dniem zatwierdzenia przez Radę Gminy Bartniczka.